[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาเนื่องในวันปียะมหาราช ประจำปี 2563

     จังหวัดสกลนครร่วมกับอำเภอเมืองและเทศบาลตำบลธาตุนาเวง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาเนื่องในวันปียะมหาราช ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 9 / พ.ย. / 2563
[ เข้าชม/Comment 10/0 ]

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 12-14-15และ16- ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1-5 4 / พ.ย. / 2563
[ เข้าชม/Comment 18/0 ]

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด๊จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพตร

     13 ตุลาคม 2563 นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวงพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด๊จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด๊จพระบรม 19 / ต.ค. / 2563
[ เข้าชม/Comment 26/0 ]

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 23 / ก.ย. / 2563
[ เข้าชม/Comment 63/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบมีบ่อพัก หมู่ 1
     วงเงิน 173,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 753/0 ]
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระหนองบัวใหญ่ ม.1
     วงเงิน 107,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 701/0 ]
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 ป้าย
     วงเงิน 140,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 641/0 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสว่าง - บ้านมะขามป้อม
     วงเงิน 130,000 บาท 13 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 664/0 ]
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
     ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน วงเงิน 787,000 บาท 25 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 432/0 ]
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  

รายชื่อ ในการตรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แลปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563
มาตรการยกระดับเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...  
กระดานแสดงความคิดเห็น
IDM โปรแกรมดีๆ ที่อยากบอกต่อ (อ่าน 3 / ตอบ 0 )
ฮัลโหล วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับคอหนังที่ชอบดูหนังออนไลน์ใหม่ๆฟรีๆ (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับคอหนังที่ชอบดูหนังออนไลน์ใหม่ๆฟรีๆ (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
ประวัติกีฬาฟุตบอลไทย ความเป็นมาฟุตบอลโลก และกติกา (อ่าน 11 / ตอบ 0 )
วันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำสำหรับคอหนังที่ชอบดูหนังออนไลน์ใหม่ๆฟรีๆ (อ่าน 33 / ตอบ 0 )
กินกาแฟอย่างไรให้มีประโยชน์ (อ่าน 35 / ตอบ 0 )
เรียนขายของออนไลน์ เชียงใหม่ 0819775530 เรียนคอร์ส เริ่มขายของออนไลน์ หลักสูตร อบรม ขายของออนไลน์ หลักสูตรการขายของออนไลน์ปี 2564 (อ่าน 47 / ตอบ 2 )
SLOTXO สมัครวันนี้ รับโบนัสแรกเข้าทันที โบนัส 50% สำหรับสมาชิกใหม่ (อ่าน 65 / ตอบ 0 )
สูบส้วม หัวหิน ปรานบุรี โทร:098-4637842,099-4139944 (อ่าน 59 / ตอบ 0 )
เราเป็นเว็บที่ให้เล่นคาสิโนออนไลน์ในรูปแบบบนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ (อ่าน 88 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่นายพานิช พุ่งสิน
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

นายชำนาญ จันฤาไชย
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง<< ธันวาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  ip ของคุณ คือ 3.236.156.32
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
24 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
31 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
55 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
987 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
11033 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
63948 ip
เริ่มนับ 21 สิงหาคม 2556

 

Link OUT

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • จังหวัดสกลนคร
 • ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
 • ค้นหาที่พักสกลนคร
 • เว็บไซค์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • http://www.thatnaweng.go.th/index.php?name=corruption
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.thatnaweng.go.th/index.php
  เทศบาล


   

  Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
  83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
  E-mail : thatnaweng@gmail.com

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์