[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนา
เศรษฐกิจดี  โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมเหมาะสม  สังคมสงบสุข 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      แนวทางการพัฒนา
๑.๑  การจัดการศึกษา  และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๑.๒  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๑.๓  การสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ยากจน
๑.๔  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
๑.๕  การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัครและองค์กรเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยว
      แนวทางการพัฒนา
๒.๑  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๒  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
      แนวทางการพัฒนา
๓.๑  การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์
๓.๒  การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
๓.๓  การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๓.๕  การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
      แนวทางการพัฒนา
๔.๑  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  ระบบ
         สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๔.๒  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๓  การบริการประชาชน
๔.๔  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชัน
๔.๕  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


เข้าชม : 2253


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์