[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คณะผู้บริหาร

 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนาเวง

-ว่าง-นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง

 

  -ว่าง-


รองนายกเทศมนตรี
-ว่าง-


รองนายกเทศมนตรี
 

-ว่าง-


เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
-ว่าง-


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 


นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑  การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  และชลประทาน  โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค  หรือเพื่อให้ใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
๑.๒  แก้ไขปัญหาน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประปาหมู่บ้าน  รวมทั้งขยายเขตประปา
๑.๓  การสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ และถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น  สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา  ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่  ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  บุคลากรในการพัฒนาและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลธาตุนาเวง  ขยายเขตไฟฟ้า  ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะส่องสว่างรายทาง
๑.๔  การพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน  การทำฝายน้ำล้น  การขุดลอกแหล่งน้ำให้สามารถมีน้ำใช้ตลอดปี

๒.  ด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง  ดังนี้
๒.๑  สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
๒.๒  ส่งเสริมอาชีพฝีมือพัฒนาแรงงาน  และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๓.  ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและสาธารณสุข
สนับสนุนและสิ่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน  ที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้  โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน  และสร้างงาน  ดังนี้
๓.๑  ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลธาตุนาเวงได้ดีขึ้นในด้านการสงคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก  สตรี  คนชา  และผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งต้องเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่ง
๓.๒  การส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  และพุทธศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นงานประเพณีวันสงกรานต์  วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา  และออกพรรษ ฯลฯ  เป็นต้น
๓.๓  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ในการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
๓.๔  จัดให้มีสนามกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำตำบลทุกปี
๓.๕  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์   สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมขวัญและกำลังให้กับเด็ก  เช่น  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  การจัดทำโครงการบัณฑิตน้อย ฯลฯ
๓.๖  ส่งเสริมการจัดตั้งขยายศูนย์เด็กเล็กเพื่อลดปัญหาผู้ปกครอง  และพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้เป็นมาตรฐาน
๓.๗  สนับสนุนและส่งเสริมประชาชนตำบลธาตุนาเวง  ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ร่วมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ดังนี้
-  เฝ้าระวัง  ติดตาม  สังเกตการณ์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในตำบลธาตุนาเวง
-  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลธาตุนาเวง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในเขตตำบลธาตุนาเวง
 
๔.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูธรรมชาติ  และการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
๔.๑  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลธาตุนาเวงเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึก  ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นให้ดีอย่างต่อเนื่อง
๔.๒  จัดให้มีรถจัดเก็บขยะ  และสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อเสริมสร้างรายได้
๔.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม
๔.๕  ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน
 
๕.  ด้านการเมือง  การบริหาร
๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน  ได้แก่  การสนับสนุนประชาคมโดยตรง : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนา  เพื่อประชาชนตำบลธาตุนาเวง:
๕.๒  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ  ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
๕.๓  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์  แบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวงให้ประชาชนได้ทราบ  และให้ความร่วมมือ
๕.๔  ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน  เช่น งานบริหารบุคคล  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕.๕  สร้างระบบบริหารงานบุคคล  โดยยึดหลักผลงาน  โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการปฏิบัติงานและมีผลงานที่ปรากฏเด่นชัด  เป็นที่ยอมรับ
๕.๖  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  โดยให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕.๗  สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  ตั้งใจ  และเอาใจใส่งาน เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมและในการรักษาวินัย  มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
๕.๘  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้  เจ้าหน้าที่ของเทศบาล  สมาชิกสภา  คณะบริหาร  ได้เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  และมีประสบการณ์ในการทำงานยิ่งขึ้น
๕.๙  บริหารงานคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการเงินการคลังโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕.๑๐  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  รวมทั้งสร้างอาคารสำนักงานให้มีความพร้อมในการบริการประชาชนที่ติดต่อประสานงานในเขตเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
๕.๑๑  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสอดคล้องต่อแนวนโยบาย
 


เข้าชม : 3608


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์