[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัด ได้แบ่งหน้าที่การบริหารงานดังนี้

 

นางสาววัชรารัตน์  ศักดิ์สุจริต

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
 
นางภฤตยา  อุปพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอนุศร  พรหมคำบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนงคะรักษ์  แสงนนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิรุณรัตน์ อุ่นเทียมโสม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายภาสกร  ยงมงคล
นิติกรชำนาญการ
 นางจรรยา บำรุงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางสาวอุราวรรณ  ชวดกลางลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสถาพร  ทองอันตัง
พนักงานขับรถยนต์
นายวงศรัณย์  ก้อนแพง
พนักงานจ้างทั่วไป
 

 นายบรรดิฐ  สอดส่อง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณิชาวีร์  ชั้นน้อย
แม่บ้าน
นายนิค ลือเดชกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

นายณรงค์ ขวัญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
สำนักปลัดเทศบาล
1.  นางสาววัชรารัตน์  ศักดิ์สุจริต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  7)
2. นางภฤตยา  เทพนานนท์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นางอนุศร  พรหมคำบุตร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.  นางนงคะรักษ์  แสงนนท์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5.  นางสาวพิรุณรัตน์ อุ่นเทียมโสม  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6. นายภาสกร  ยงมงคล           ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
7.  นางจรรยา  บำรุงภักดี                        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8.  นางสาวอุราวรรณ  ชวดกลางลา               ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
9.  นายสถาพร  ทองอันตัง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
10. นายวงศรัณย์ ก้อนแพง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
11. นางสาวณิชาวีร์  ชั้นน้อย ตำแหน่งแม่บ้าน
12. นายบรรดิฐ  สอดส่อง                       ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
13. นายนิค ลือเดชกุล                           ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
14. นายณรงค์ ขวัญศิริ                          ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
 

 

งานธุรการ

         งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    งานบริการงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับงานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร  งานพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้างงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ


เข้าชม : 6209


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์