[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองคลัง

  ทำเนียบบุคลากรกองคลังนางเสริมศรี  แสนอินทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางปริญญา  โสภาบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวสิริพร  โอภาสวัฒนา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 


 นางสาวมณีรัตน์  วงค์ละคร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางรัชนก  ฉัตรเท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวลักษณ์คะนา  พุ่งสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวพูลสุข  ไชยฮาด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางทิพวรรณ  คำเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุธารทิพย์ บิดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
 

1.  นางเสริมศรี  แสนอินทะ                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2.  นางปริญญา  โสภาบุญ                         ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3.  นางสาวสิริพร  โอภาสวัฒนา                  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
4.  นางสาวมณีรัตน์ วงค์ละคร                     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
5.  นางทิพวรรณ  คำเผือก 
                        ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6.  นางสาวลักษณ์คะนา  พุ่งสิน                  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานพัสดุ
7.  นางสาวพูลสุข  ไชยฮาด                       
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
8.  นางสาวสุธารทิพย์ บิดร                       
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

           
               
งานในหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  โดยแบ่งงานออกเป็น  ๕ งาน   ดังนี้

                               ๑.  งานธุรการ

                             ๒.  งานการเงินและบัญชี

                             ๓.  งานพัสดุและทรัพย์สิน

                             ๔.  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

                             ๕.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                  

                      งานธุรการ

                            

                     -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ ส่งหนังสือ

                        ร่างหนังสือโต้ตอบแบบง่ายๆ งานเก็บและค้นหาหนังสือ แยกประเภทหนังสือ

                     -  ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                     -  รวบรวมลงรายงานข้อมูลและสถิติทั่วไป ในระบบข้อมูลสารสนเทศ e-plan

                     -  เสนอและติดตามแฟ้มเอกสาร    ติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานสารบรรณ
                          งานจัดเตรียมเอกสารงานต่างๆ

                     -  สำเนาเอกสารหนังสือราชการเวียนส่วนราชการ

                     -  ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร

                     -  งานจดบันทึกการประชุมต่าง ๆ  ของกองคลัง  

                     -   ตรวจสอบหนังสือเงินโอนงบประมาณ เงินนอกงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองฯ

                     -  งานดูแลระบบจัดทำเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานประเพณีต่างๆของเทศบาล

                     -  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

                   งานการเงินและบัญชี

 

 

        - ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลังของเทศบาล  การเงินและบัญชี  การพัสดุ  การพัฒนารายได้
                       การจัดเก็บภาษี งานธุรการ

          - ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงิน  การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

          - พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์   ทำความเห็น  เสนอแนะ  และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน การคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ
                      โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ   เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  
                      งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ   งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้
                      งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง   เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

          - งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า
                      และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ

          -  พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ  รายได้  ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ
                       ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ                         รักษาเงินเป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ

           - รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผน
                      งานด้านต่างๆให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

            - พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณ
                      รายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัด และคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดย
                      ทั่วไปของเทศบาล

            - สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบ
                       การหลีกเลี่ยงภาษีแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน

             - กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
                      ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบกำลังคนและงบประมาณ
                       ออกหนังสือรับรองเงินเดือน

             - ตรวจสอบใบนำส่งและสรุปใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งลงบัญชี
                      ให้เป็นปัจจุบัน จากงานจัดเก็บรายได้

             - งานออกใบเสร็จรับเงิน/งานตรวจสอบยอดเงินโอนจากกรมส่งเสริม ฯ

            - งานจัดทำฎีกา / ควบคุมงบประมาณ  ตัดยอดเงินงบประมาณ  พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาและรายละเอียดต่าง ๆ                       ให้ครบถ้วน  

              -  นำส่งเงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  , ประกันสังคม  ,  เงินกู้สวัสดิการต่าง ๆ  สหกรณ์ออมทรัพย์  ตามกำหนดเวลา

              - นำส่งเงินสมทบกองทุน  กบท.ภายในเดือน  ธันวาคมของทุกปี

              - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา  ได้แก่วันที่  ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญ รับเงิน  หรือหลักฐาน
                       การจ่ายเงิน,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งของ  ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

              - จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน/ รายงานการจัดทำเช็ค/ จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ  จัดทำการบันทึกบัญชีในสมุด
                     เงินสดรับ  ,  เงินสดจ่าย  ,  แยกประเภท  ฯลฯ  พร้อมใบผ่านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
                     ทุกครั้งที่มีการรับโอนเงินและจัดทำใบผ่าน ๑,๒,๓        เกี่ยวข้อง         

              -   งานจัดส่งรายงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน

                  

                   งานพัสดุและทรัพย์สิน

                                     

              - มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนพัสดุระยะปานกลาง   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

              - งานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง   ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ฯ 

              - งานตรวจรับพัสดุ และการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ

              - งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ   งานการจำหน่ายพัสดุ

              - งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา  ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบพัสดุ

              - งานจัดทำงบทรัพย์สิน  การรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

              - งานลงทะเบียนประวัติการซ่อม  บำรุงรักษาทรัพย์สิน 

              - งานการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุกลาง   พัสดุกอง  และทรัพย์สินอื่น ๆ

              - งานจัดทำทะเบียนรับฝากเงินประกันสัญญา  ควบคุมการจ่ายคืน

              -  ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

              -  เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พัสดุ  ครุภัณฑ์

 

                   งานจัดเก็บรายได้

               งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

              -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และรายได้อื่นของเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
                        การตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน
                       เขียนใบเสร็จรับเงิน   และลงบัญชี 

              - จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นๆออกหมายเรียกและ
                        หนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา  และนำส่งเงิน  เป็นต้น 

              - งานการศึกษาวิเคราะห์   วิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้
                        อื่น ๆ ของเทศบาล  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้   และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  

              - งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล   งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล  
                        และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น

              - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

              -  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือคำร้องภายในกำหนด   และรายชื่อ
                      ผู้ไม่ชำระภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  ๆ  ภายในกำหนดของแต่ละปี   งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี
                      กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นภายในกำหนด 

              - รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่

              -  งานอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการมาติดต่อชำระภาษี

              -  งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

              - งานออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ 

              - งาน เร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย 

              - งานตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ 
                       งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  
                       งานแจ้งผลการประเมินและค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 

              - งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น  งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน
                      ภาษีบำรุงท้องที่   และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์   และทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี
(..ของผู้เสียภาษี
                       แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

              -  งานประเมินการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

              - งานจัดทำทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้ภาษีโรงเรือน  ภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

              - งานรับคำร้องต่าง ๆ ใบอนุญาตใช้เสียงและคำร้องทั่วไป 

              - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 


เข้าชม : 4850


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์