[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 - บ้านดงขุมข้าวใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 - บ้านดงขุมข้าวใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 - บ้านดงขุมข้าวใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ (ถนนตู้บุญ) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 (ถนนหนองเจ้ากรม) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 (ถนนหนองเจ้ากรม) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 (ถนนซอยวัดบ้านมะขามป้อม) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 (ถนนซอยวัดบ้านมะขามป้อม) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงิินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 (ถนนนาเวง-นาคำ ซอย 11) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 (ถนนนาเวง-นาคำ ซอย 11) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 (ถนนซอยครัวบัวทอง) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 (ถนนซอยครัวบัวทอง) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 (ถนนดงพัฒนา) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 (ถนนดงพัฒนา) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ถนนคุ้มทหาร (ท่อเหลี่ยม) - คุ้มหนองเจ้ากรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ถนนคุ้มทหาร (ท่อเหลี่ยม) - คุ้มหนองเจ้ากรม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริิมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ถนนคุ้มทหาร (ท่อเหลี่ยม) - คุ้มหนองเจ้ากรม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังภายในเขตตำบลธาตุนาเวง จำนวน 10 สายทาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1 (ถนนโนนงิ้ว)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 (ซอยข้างศาลาประชาคม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 (ซอยทุ่งนา)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอยอินธิแสง (ช่วงที่ 1) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอยอินธิแสง (ช่วงที่ 1) ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและกำแพงกั้นดินสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและกำแพงกั้นดินสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังและท่อระบายน้ำภายในเขตตำบลธาตุนาเวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังภายในเขตตำบลธาตุนาเวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 
เข้าชม : 1913


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์