[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนา  บ้านมะขามป้อม  หมูที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านมะขามป้อม-บ้านดงขุมข้าวใต้ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านมะขามป้อม  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลธาตุนาเวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคุ้มทหาร  บ้านรุ่งพัฒนา  หมุที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองเจ้ากรม (ด้านโรงอิฐ) บ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ซอยผู้พันตึ๋ง  บ้านโคกสว่าง  หมูที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อว  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกสว่าง-บ้านดงขุมข้าวใต้  บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 2  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง- บ้านดงขุมข้าวใต้ บ้านโคกสว่าง หมูที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก  ถนนบ้านโคกสว่าง ซอย 3 หมูที่ 2 บ้านโคกสว่าง  ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกสว่าง หมูที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา ซอย 4 หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านดงพัฒนา  ซอย 3 บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขามป้อม ซอย 3 (ซอยยายวา)  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ หมูที่ 1 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง   เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก ซอยโคกสว่าง-ศรีวิชา2/1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่2  ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมบ่อพัก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2563  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนบ่อพัก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 1  บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 2  บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 1  บ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 2  บ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 1 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

2.โคงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 2 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
3.โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 1 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
4.โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 2 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
4.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 2 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
3.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 1 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding
)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
2.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 2 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
1.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 1 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ  เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน  ขัยเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563  ถึง  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2563)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ถนนคุ้มทหาร ซอย 4  บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑/๒๕๖๓ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน  ตามประกาศ  เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ร่างขอบเขตงาน (Terms of reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา  จำนวน ๑ คัน

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา  จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2  (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง  เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านมะขามป้อม-บ้านดงขุมข้าวใต้  ช่วงที่ 3  บ้านมะขามป้อม  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง  เดือนธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนบ้านดงพัฒนา  ซอย 1 หมูที่ 4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม ซอย 2 ม.5 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลธาตุนาเวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  บ้านดงขุมข้าวใต้  ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  บ้านดงขุมข้าวใต้  ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เข้าชม : 736


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์