รายการหนังสือราชการ สถ.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3890 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 1-2

[เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3843 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3872 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3892 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3896 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3895 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22840-22906 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5

[เอกสารแนบ]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3865 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความร่วมมือกำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3866 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอส่งคู่มือและขั้นตอนการเข้าบันทึกข้อมูลแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี 2563 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สำหรับ สถอ.ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานผ่านระบบ DLA-SSO

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/22777 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (การพัฒนาการเรียนรู้การสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน Training for Wisdom Innovation-TWIN)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3874 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3876 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3877 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3878 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดด้านการเงิน การคลังและการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. ผ่านระบบ Web Conference

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.6/ว3886 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3887 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3909 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3889 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว169 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว7476 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว7529 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว165 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3905 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

[แบบรายงานผล] [เอกสารไฟล์ Word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3880 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กรมการข้าวได้แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/345 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3855 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3847 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3894 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว771 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว782 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/783 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว772 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ? 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.9/ว779 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงารฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว790 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว777 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว776 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

วิธีการนำส่งเอสารของสำนักเศรษกิจการเกษตร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : กษ 1301/ว1158 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว797 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว770 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว795 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว798 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2250 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามมและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว793 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว802 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกาา 2564 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว796 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว778 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว805 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว801 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563

[ข้อแนะนำ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว807 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว809 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว812 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว808 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

วิธีการนำส่งหนังสือหรือเอกสารของสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : สกมช 0001/127 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว26 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว813 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว791 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5140-5215 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2308 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.1/ว816 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/114 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว822 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/115 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว827 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การยางแห่งประเทศไทยแจ้งการส่งเอกสารผ่านช่องทางที่กำหนด

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/116 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว815 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว825 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว828 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 808.3/ว823 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว803 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว836 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว804 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2343 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว838 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

[ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ] [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ]

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว 842 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว848 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว847 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอส่งตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งใน อบจ. พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบต. พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว866 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักในการรับ-ส่งหนังสือราชการ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/123 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/120 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว850 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว861 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว872 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5360-5435 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว871 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว864 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว876 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว867 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว874 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว879 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5529-5601 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว856 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน ? องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว857 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว855 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

[แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม] [แบบรายงานการแต่งตั้งทีมประเมิน] [แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว862 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5464-5467 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5505-5528 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/122 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กรมพลศึกษาแจ้งช่องทางการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/121 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนการดำเนินการโครงการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว887 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว884 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว888 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งแนวทางการรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/125 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/126 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/129 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/127 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว61 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การรับหนังสือราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : นร 1007.1/18 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว891 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ ?รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ? เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว901 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว895 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว894 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว893 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดส่งหนังสือราชการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2495 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งช่องทางการส่งหนังสือ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2525 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว65 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว886 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว885 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งช่องทางส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : อก 0301/ว4919 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว903 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว904 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5871-5874 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว905 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/574 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2537 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอแจ้งที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/139 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2536 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

สศค. แจ้งการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/138 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว917 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว918 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว5940 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว912 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว913 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว922 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว920 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว917 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว927 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว923 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว916 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว906 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

(ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว919 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว926 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว924 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว930 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว932 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว50 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว936 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว933 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว938 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในคราวประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว49 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว947 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว931 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว948 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2702 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว949 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว953 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว957 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว956 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/150 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอแจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือหรือเอกสารถึงสภาวิศวกรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/149 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/148 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/152 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/151 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว950 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว967 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2720 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2719 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว971 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว966 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว965 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว972 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว973 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว960 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว970 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6219-6294 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6141 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6295-6356 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6146-6218 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6145 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว979 , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 13/05/2564
เผยแพร่เมื่อ : 14/05/2564