[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


  

4 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อทอดถวายวัดในเขตตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
5 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๓
5 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลธาตุนาเวง
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การดำเนินการป้องกัน โควิด-19 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้ดำเนินการออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคโควิด -19 ในเขตตำบลธาตุนาเวง
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเ?สบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแข่งขันกีฬาต้ายาเสพติด ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
12 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจักฝึกอบรม การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจักฝึกอบรม การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในเขตตำบลธาตุนาเวง
25 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับประชาชนในเขตตำบลธาตุนาเวง
8 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช
23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช ของจังหวัดสกลนคร
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1-5
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1-5
13 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๒
บรรยากาศประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
13 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เมื่อวันที่ ๘ สิหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวทยาลัยราชภัฎสกลนคร
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2562
23 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562
24 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
15 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อทอดถวาย ณ วัดในเขตตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์