[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


  

22 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวงที่ได้รับสมัครและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง
16 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
29 / ม.ค. / 2564 : ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
19 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่
9 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาเนื่องในวันปียะมหาราช ประจำปี 2563
จังหวัดสกลนครร่วมกับอำเภอเมืองและเทศบาลตำบลธาตุนาเวง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาเนื่องในวันปียะมหาราช ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 12-14-15และ16- ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1-5
19 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด๊จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพตร
13 ตุลาคม 2563 นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวงพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด๊จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด๊จพระบรม
23 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
23 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการส่งเสริมครอบครัวฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมครอบครัวฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
22 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
22 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่๑-๒- ๓/๒๕๖๓
บรรยากาศประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑-๒-๓ ประจำปี ๒๕๖๓
29 / ส.ค. / 2563 : ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็ยรายได้ในปี พ.ศ. 2563
17 / ส.ค. / 2563 : ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563
4 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อทอดถวายวัดในเขตตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
5 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๓
5 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลธาตุนาเวง
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การดำเนินการป้องกัน โควิด-19 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้ดำเนินการออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคโควิด -19 ในเขตตำบลธาตุนาเวง
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเ?สบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแข่งขันกีฬาต้ายาเสพติด ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
12 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์