[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


  

13 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๒
บรรยากาศประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
13 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เมื่อวันที่ ๘ สิหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวทยาลัยราชภัฎสกลนคร
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2562
23 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562
24 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
15 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อทอดถวาย ณ วัดในเขตตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
10 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒
9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับพี่น้องชาวตำบลธาตุนาเวง
3 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ด้วยลานกิจกรรม BBL ( Brain-based learning)
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ด้วยลานกิจกรรม BBL ( Brain-based learning)ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
11 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562
10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมระดับตำบล ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดทำการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านประจำปี 2562 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุนาเวง
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
24 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์ทรงธรรมวณาราม บ้านโคกสว่าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง สกลนคร เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2562
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1-2-3 วันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร
18 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมงานวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
7 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลธาตุนาเวง
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาลัยราชภัฎสกลนคร
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในตำบล ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในตำบล ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์