[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ความรู้การขอเลขที่บ้าน
ความรู้การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
ความรู้เรื่องการย้ายที่อยู่/ ย้ายปลายทาง
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม


  

13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาลัยราชภัฎสกลนคร
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในตำบล ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในตำบล ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการ จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการประจำปี 2562
2 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลธาตุนาเวงขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561
26 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันปิยะมหาราช 2561 จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เข้ารวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมรูปรัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
22 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร
22 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตตำบลธาตุนาเวง ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561
22 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ของจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎส
10 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561ครั้งที่ 1- 2-3
บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึง วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
15 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่12สิงหาคม 2561 นายชำนาญ จันฤาไชย ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง นำพนักงานเทศบาลสมาชิกสภาฯพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC (Area Based Collaborative Research)ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยมีประชาชนและนิสิตนักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลธาตุนาเวงเข้ารับการอบรม
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายพานิช พุ่งสิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรฎาคม 2561
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการพัฒนา ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางถนนสาย นาเวง-นาคำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการจิตอาสา เราทำควา
25 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับ นายชำนาญ จันฤาไชย ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ขอแสดงความยินดีกับ นายชำนาญ จันฤาไชย ปลัดเทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งคั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์