[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์เทศบาล/ นโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
การบริหารงานบุคคล
รายงานผลงานนายกเทศมนตรี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงิน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะขามป้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดการความรู้ในองค์กรภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประกาศร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 และการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
คู่มือการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง(ส.ถ.๑/๑)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง(ผ.ถ.๑/๑)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563
รายชื่อ ในการตรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แลปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563
มาตรการยกระดับเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(๑ตุลาคม๖๓-๓๑มีนาคม๖๓)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหับริการของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่10/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยตรวจสอบภายนอก
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลธาตุนาเวง
รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ
โครงการกิจกรรมยกย่องชมเชยการทำงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๒
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ของศพด.บ้านมะขามป้อม ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ12 เดือน(1ต.ค.59-30ก.ย.60)
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน(1ต.ค.60-31มี.ค.61)
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มในกิจกรรมป้องกันการทุจริตและการบริหารราชการที่โปร่งใส
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี61
หลักเกณ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบาลนาเวง
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐
ประการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิปัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง พ.ศ. ๒๕๖๐
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่องการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 60-64 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลธาตุนาเวง 11 มิ.ย. 58


Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved By : http://www.thatnaweng.go.th | Power by : inwbong™
83 ม.4 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทร .042-970107 Fax.042-970107
E-mail : thatnaweng@gmail.com

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์