คณะผู้บริหาร

ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
โทร 089-2225036
นายคำเผย คนหาญ นายทนงศักดิฺ คำฤทธิฺ
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
086-222-4321 063-431-2349
ร.ต.อุทัย เนสุสินธ์ุ นางประกายแก้ว โนนทะขาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-799-2312 062-606-9666

 

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสน่ห์ เพ็ชร์ร ...
อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์เลือกตั้งเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง รณรงค์เลือกตั้งเทศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม เทศบาลตำบลธาต ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online