แผนการป้องกันทุจริต ปี 2564

   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑มีนาคม ๒๕๖๔)
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ( ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ )
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ )

 

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสน่ห์ เพ็ชร์ร ...
อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์เลือกตั้งเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

พนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง รณรงค์เลือกตั้งเทศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม เทศบาลตำบลธาต ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online