หนังสือราชการกรม

รายการหนังสือ
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) รุ่นที่ 1

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3890 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 1-2

[เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3843 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3872 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3892 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3896 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3895 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/22840-22906 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5

[เอกสารแนบ]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3865 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือกำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว3866 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอส่งคู่มือและขั้นตอนการเข้าบันทึกข้อมูลแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี 2563 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สำหรับ สถอ.ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานผ่านระบบ DLA-SSO

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/22777 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (การพัฒนาการเรียนรู้การสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน Training for Wisdom Innovation-TWIN)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3874 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3876 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3877 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว3878 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดด้านการเงิน การคลังและการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. ผ่านระบบ Web Conference

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.6/ว3886 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว3887 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3909 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3889 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว169 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว7476 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.4/ว7529 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว165 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว3905 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

[แบบรายงานผล] [เอกสารไฟล์ Word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว3880 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมการข้าวได้แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/345 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว3855 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3847 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว3894 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว771 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว782 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/783 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.4/ว772 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว7 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ? 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.9/ว779 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงารฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว790 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว777 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว776 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

วิธีการนำส่งเอสารของสำนักเศรษกิจการเกษตร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : กษ 1301/ว1158 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว797 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว770 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว795 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว798 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2250 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามมและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว793 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว802 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกาา 2564 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว796 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว778 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว805 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว801 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว6 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563

[ข้อแนะนำ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว807 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว809 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว812 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว808 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

วิธีการนำส่งหนังสือหรือเอกสารของสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : สกมช 0001/127 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว26 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว813 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว791 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5140-5215 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2308 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.1/ว816 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/114 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว822 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/115 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว827 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การยางแห่งประเทศไทยแจ้งการส่งเอกสารผ่านช่องทางที่กำหนด

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/116 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว815 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว825 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว828 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 808.3/ว823 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว803 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว836 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว804 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว2343 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว838 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

[ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ] [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ] [ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ]

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว 842 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว848 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว847 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอส่งตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งใน อบจ. พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน อบต. พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว866 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักในการรับ-ส่งหนังสือราชการ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/123 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/120 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว850 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว861 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว872 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5360-5435 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว871 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว864 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว876 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว867 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว874 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว879 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5529-5601 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว856 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน ? องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว857 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว855 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

[แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม] [แบบรายงานการแต่งตั้งทีมประเมิน] [แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว862 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5464-5467 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5505-5528 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/122 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมพลศึกษาแจ้งช่องทางการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/121 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนการดำเนินการโครงการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว9 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว887 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว884 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว888 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางการรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/125 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/126 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/129 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/127 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว61 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรับหนังสือราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : นร 1007.1/18 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว891 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ ?รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ? เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว901 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว895 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว894 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว893 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดส่งหนังสือราชการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดส่งตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2495 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งช่องทางการส่งหนังสือ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว2525 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว65 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว886 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว885 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งช่องทางส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : อก 0301/ว4919 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว903 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว904 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/5871-5874 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว905 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว33 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/574 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว34 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2537 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอแจ้งที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/139 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2536 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สศค. แจ้งการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/138 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :null, เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว917 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว918 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว5940 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว912 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว913 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว922 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว13 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว920 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว917 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว927 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว923 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว916 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว906 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

(ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว919 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว926 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว924 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว930 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว932 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว50 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว936 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว933 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว938 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในคราวประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว49 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว947 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว931 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว948 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว2702 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว949 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว953 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว957 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว956 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/150 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอแจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือหรือเอกสารถึงสภาวิศวกรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/149 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/148 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/152 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/151 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว950 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว967 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2720 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว2719 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19)

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว971 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว966 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว965 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว972 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว14 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว973 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว960 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว970 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6219-6294 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6141 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6295-6356 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6146-6218 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6145 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว979 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว946 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว984 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว985 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว2762 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว990 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว989 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว991 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญประชุม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว996 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/6456-6531 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว974 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว999 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

[เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1004 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว70 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1003 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1006 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1013 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1014 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1010 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1011 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1028 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1031 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1032 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1030 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/6818, 6819 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1038 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท0801.1/160 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1035 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนและถ่ายทอดเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในกลุ่มเป้าหมายสำคัญในระดับพื้นที่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1041 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1047 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

[แบบจังหวัด] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1045 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1039 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

จัดงานเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1042 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1027 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1049 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ/นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและสุราแบบบูรณาการ best practice ของภาคีเครือข่ายในระดับส่วนกลางและการดำเนินงานในระดับจังหวัด

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1046 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :ศส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0806.2/ว1055 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1048 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1059 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1078 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชี้แจงเหตุผล

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1065 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1056 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1069 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1071 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 6-7

[รายชื่อ รุ่น 7] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว16 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว2993 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[แนวทางฯ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1079 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/7326-7401 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1060 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1088 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1085 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1073 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/7402-7422 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอส่งข้อมูลสถานะการตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1072 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals of 2030: P4G) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1070 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1064 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1089 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอส่งข้อมูลสถานะการตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1091 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว79 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานผู้ขายและรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1098 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1099 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1100 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรอกแบบสำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1103 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1106 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1105 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1107 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1095 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.7/ว1110 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง อปท.ที่มีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษารายงานการดำเนินการตามแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (17 พ.ค.-10 ก.ค. 2564) โดยสแกน OR Code

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1117 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1124 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1127 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว54 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว53 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว1097 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลภาพรวมจังหวัดตามแบบรายงานข้อมูลภาพรวมจังหวัดตามแบบรายงานที่กำหนด

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1113 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1131 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว3050 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1129 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1120 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1135 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1111 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1109 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว3 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1143 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิถีศึกษาแบบออนไลน์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1149 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3218 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3219 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเร่งรัดการบรรจุแผน/โครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1152 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1150 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1144 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1149 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1137 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1155 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1157 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1139 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1162 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1146 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต อปท. พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน อปท. พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว3226 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดตามการตอบแบบฟอร์มการสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1158 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว3237 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว58 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1172 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1156 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1173 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1167 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1174 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1163 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1160 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1176 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์ระบบ (เพื่อนครอบครัว : Family_ine)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/471 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1182 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1181 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1184 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1166 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1169 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว115 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1190 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1191 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1194 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/180 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์)

[QR Code] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1200 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1202 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1201 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว1206 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1207 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1161 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1214 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปขอสั่งการการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1193 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1203 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/7914-7964 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

[สรุปผลฯ]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว85 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1222 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1221 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1223 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :กปต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0811.1/ว1217 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1224 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการ Thailand Rabies Awards 2021

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว3364 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1225 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1228 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1213 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1229 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1230 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว3402 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว69 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1234 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว92 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1240 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/8039-8048 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1246 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1231 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว91 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1244 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1247 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1248 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

[สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.1/ว1252 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1249 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1255 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3448 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1254 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1253 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1269 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1270 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1268 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1271 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1262 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1272 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1266 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1276 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1276 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1259 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว1280 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1284 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1286 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1233 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1287 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1292 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1293 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1291 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1275 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1285 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1299 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานศาลปกครองกำหนดไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail address ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/190 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว93 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/189 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1310 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1313 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1324 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1307 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1318 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1317 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1323 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1306 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/193 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1333 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1330 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1348 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1349 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1328 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนและบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นแสดงความจำนงในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1344 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้เร่งรัดการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1350 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1342 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ.

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/197 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1355 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1356 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0811.2/ว27 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

หน่วยงาน :กปต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0811.2/ว27 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สรุปข้อมูล] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1357 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ ฯ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1365 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว1366 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3)

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1372 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว18 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1320 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1322 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1321 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ร่วมรับชมการปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก สมศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1373 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและ การจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยาย ผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว 1370 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/8984-9059 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว3751 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ (Meet the Expert) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1378 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1377 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1380 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1390 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว3749 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1371 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1382 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1394 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1368 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งกำหนดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสาร Word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1392 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาเฉพาะในเขตท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1383 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศการขี้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/770 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1401 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1381 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1402 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงาน ก.พ.ร. เปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/208 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1408 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1414 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา และกำกับ ติดตาม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1395 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1418 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว20 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.2/ว1421 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1411 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1427 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.3/ว3867 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรินิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/213 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1434 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว1431 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1430 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1439 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1440 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1438 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว68 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการรับ-ส่งหนังสือระหว่างส่วนราชการ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/216 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการจัดประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ทางออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (zoom)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1445 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ (สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1444 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1448 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การย้ายที่ทำการศาลภาษีอากรหลวง

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

[เอกสาร word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว3924 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร Word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว1451 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว1450 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

[อบต.] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1454 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดเป้าหมายร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1459 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์กระจายแบบสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1455 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1461 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1417 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว3943 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1460 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/3958 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6] [เอกสาร Word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว1465 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1467 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2563

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1469 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว99 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว70 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ฯ

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1464 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ และความพร้อมในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดขนาดใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน

[เอกสาร word_1] [เอกสาร Word_2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1547 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม ฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1479 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษาและกำกับ ติดตาม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1478 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง (ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1484 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว94 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.4/ว1483 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว4013 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1494 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1492 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9908, 9909 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1496 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1495 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอทางระบบออนไลน์

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว1497 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/223 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.2/ว1498 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1468 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การชะลอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1507 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10017-10092 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9921, 9922 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9955-10016 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1504 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1151 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การชะลอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1507 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว1513 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4093 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1519 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/9831-9906 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.3/ว1520 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1514 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4115 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4116 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1523 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1524 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว21 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1528 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงาน :กต., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.2/ว4149 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว95 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1536 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1512 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1537 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1539 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1538 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.2/ว1540 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1544 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.5/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1543 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1551 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[เอกสาร file word] [แนวทาง]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1555 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1552 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1556 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1157 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1557 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1558 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1562 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10330-10387 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10199-10274 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1563 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1564 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1569 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1550 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1559 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1565 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1535 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1534 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1573 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1574 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1566 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1575 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1567 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/1590 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว22 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1594 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1593 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4244 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว24 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1582 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1599 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4281 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว106 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.2/ว1583 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/232 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/233 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1572 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว4290 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.3/ว1602 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท.

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว23 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10482-10554 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1609 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว4289 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1603 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1611 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1612 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1601 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว25 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ ?คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ?ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก?

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1616 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10564-10571 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1621 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1619 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.4/ว1613 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ช่องทางการรับ-ส่งหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : นร 0901/6745 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1626 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว1630 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1625 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1610 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1643 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10609-10612 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10613-10616 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10646-10706 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1622 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10617-10645 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1642 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1629 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1639 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/241 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1640 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1646 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1647 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1655 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว1651 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1634 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/246 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1656 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1657 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว4431 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1652 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1665 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1666 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10812-10887 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดบริการโครงการอาหารกลางวัน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว11007 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/10926-11001 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1669 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งยกเลิกการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"เรื่อง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับเขตและระดับภาค

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1668 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1667 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1674 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1673 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 2

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1676 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.3/ว1672 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ

[คู่มือ DSPM ภาษาอังกฤษ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1675 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว80 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1683 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.6/ว1685 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1694 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/ว45 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1693 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดต่อประสานงานกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท0801.1/254 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1698 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำนวัตกรรมของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบการประเมินที่ 2/2564

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว1699 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง (หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า)

หน่วยงาน :สบ.พถ. , เลขที่หนังสือที่ : มท 0807.2/ว1692 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการทดสอบเครื่องมือการวัดและประเมินผล (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1704 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1707 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1703 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1710 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/257 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ (Online)

[แบบรับรอง] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1705 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.5/ว4465 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1713 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1714 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคารวะนายรัฐมนตรี

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1702 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4578 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1720 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน (GFMIS Smart Card) หรือ (GFMIS Token key) หรือการต่ออายุ GFMIS Token key

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1723 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/11194 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1697 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว1726 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :ตบ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0805.3/ว1715 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กองทุนออมแห่งชาติแจ้งเปลี่ยนที่ทำการแห่งใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0201.2/ว4524 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1730 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความอนุเคราะห์กรอกแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.3/234 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1735 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1729 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1709 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายชุมชน

[แบบสำรวจข้อมูลฯ]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0818.7/ว1746 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว11334 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1745 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง

[เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1721 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1745 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalSchool)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1738 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1760 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ เเละผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1759 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1746 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนกรกฎาคม 2564 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 6 ผลงาน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1757 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1756 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1765 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/11451-11526 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

[สรุปผลฯ]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว115 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1762 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่ง

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว4683 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1779 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเปลี่ยนแปลง QR Code ใหม่ และเพิ่มช่องทางดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขาภิบาลในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดบริการโครงการอาหารกลางวัน

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1780 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

[เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1788 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1777 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1787 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว1791 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/269 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live เสวนาเรื่อง ถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพภายนอกแบบ NEW Normal จากมุมมองของเทศบาลตำบลบ่อตรุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อตรุ

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1797 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 4

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/11375-11450 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1793 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดวันตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของแต่ละภูมิภาค

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1785 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1778 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4759 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว114 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีน ของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1800 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตรวจติดตาม] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1790 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1809 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตรวจติดตาม] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1789 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกันให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1803 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1806 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว1804 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1823 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1821 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1820 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1824 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1811 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขี้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1822 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ใหม่

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/272 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/273 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือให้การช่วยเหลือเยียวยาหมอนวดคนพิการทางการเห็น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1826 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว1825 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1827 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว4823 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13107-13182 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตรวจติดตาม] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1789 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1832 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอแจ้งรายชื่อตำบลเป้าหมายดำเนินการโโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1834 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1839 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว1842 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[อ้างถึง] [ตารางแสดงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1841 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วยงาน :กม., เลขที่หนังสือที่ : มท 0804.3/ว1792 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว1840 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1843 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1845 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1846 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1848 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์การแจ้งและประสานงานให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร (การปฏิบัติงานตามการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1852 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1847 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว4889 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่งหนังสือ

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/281 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.4/ว19 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/13242-13317 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1856 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1837 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ (ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1857 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.4/ว29 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/285 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/284 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1858 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.6/ว1836 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1855 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 18

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/14235-14310 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสารแนบ] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1861 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดทำข้อเสนอผลงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1863 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.6/ว108 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้ง อปท. และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่าน Facebook Live : ศธ 360 องศา, Facebook Live : ร่วมปฏิรูป ฯ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1867 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1866 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.1/ว1870 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

[บัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว4945 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเร่งรัดนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสำเนาบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.5/ว21 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์สนับสนุนผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1868 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1872 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.4/ว1874 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1878 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1884 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1880 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 08094/ว1883 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1888 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/291 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1886 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/ว1893 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1894 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน :สน.บถ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0809.2/ว120 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา

หน่วยงาน :กสธ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0819.2/ว1885 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

[แบบการแจ้งข้อมูล] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1898 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1897 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1899 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID - 19 Antigen test self-test kiss)

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1896 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1903 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.4/ว1902 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียรมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1906 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งการ Update Software เครื่อง EDC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1908 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.8/ว1910 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

องค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แจ้่งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/304 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือราชการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทางเลือกผ่านไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/303 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กรมวิทยาศาสตร์บริการ แจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/302 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ (แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน) และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.3/ว1911 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.4/ว1907 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)

หน่วยงาน :กยผ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0815.3/ว1916 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/392 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว102, ว103, ว104, ว105 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1952 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1984 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0802.3/ว106 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1946 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System)

หน่วยงาน :กพร., เลขที่หนังสือที่ : มท 0812/ว1960 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัลให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารไฟล์ word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว1981 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลสถานศึกษาในระบบรายงาน CATAS System

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.5/ว1986 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความร่วมมือจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สถจ. ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.2/1938 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1951 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/ว1950 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ขอส่งหนังสือ (คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว1953 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1975 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน่วยงาน :กค., เลขที่หนังสือที่ : มท 0803.3/ว1983 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1931 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.3/ว1929 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :กสว., เลขที่หนังสือที่ : มท 0820.2/ว5098 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail)

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.1/323 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

หน่วยงาน :กพส., เลขที่หนังสือที่ : มท 0810.7/ว5121 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หน่วยงาน :กจ., เลขที่หนังสือที่ : - , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (MU School Virtual Workshop 4) หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี

หน่วยงาน :กศ., เลขที่หนังสือที่ : มท 0816.3/ว1985 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

[เอกสาร file word]

หน่วยงาน :สน.คท., เลขที่หนังสือที่ : มท 0808.2/15009-15041 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564

หน่วยงาน :สล., เลขที่หนังสือที่ : มท 0801.2/ว89 , หนังสือลงวันที่ : 31/05/2566
เผยแพร่เมื่อ : 01/06/2566

ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้