การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

         เทศบาลตำบลธาตุนาเวงจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อประชุมประชาคมหมู่บ้านรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนมาประกอบการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online