การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง นำโดย นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2565

ในการนี้ นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีธาตุนาเวง ระบุว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ลดความเสี่ยงในการทุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ต่อไป

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th