ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบโครงการปรับปรุงถนนคสล.

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th