จัดซื้อ/จัดจ้าง เทศบาลตำบลสร้างค้อ

รายการข่าว
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสุข บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตารัตน์ บ้านชมภูพานเหนือ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มป่าสัก บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้หมวย บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง สายทางเข้าโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุอื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มมะค่า หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ รถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุง-ฮ่องเข (ช่วงที่ 2) บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุง-ฮ่องเข (ช่วงที่ 1) บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจารย์มอส (นาตาแก่น) บ้านชมภูพานเหนือ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าตลาดกลางดง ม.12 - วัดบ้านชมพูพาน บ้านชมภูพาน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเชียงแสน บ้านเชียงแสนพัฒนา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ นข ๔๘๐๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถยนต์ เลขทะเบียน กท ๗๘๖๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยป่าสัก บ้านสะพานสาม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน ถึงคุ้มบ้านบอน ซอย 2 บ้านนาคำกลาง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายมัสยา บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ รถบรรทุกขยะ ๘๑-๗๗๗๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายนาบุง-ฮ่องเข บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงบ่อน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส บ้านต้อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส บ้านชมภูพานเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่ บ้านชมภูพานเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวน 2 แถว บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ม.๑ (คันที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ม.๑ (คันที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ หมายเลขทะเบียน กค ๓๘๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ รถบรรขยะ ๘๑-๗๗๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำป้ายการรติดต่อให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมา โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ให้เด็กนักเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อยางรถยนต์ กองช่าง ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ นข ๔๘๐๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ม.๑ (คันที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ม.๑ (คันที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อชุดยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Services (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ศาลาพักญาติ บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ศาลาพักญาติ บ้านชมภูพาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุคล บ้านชมพูพาน หมู่ที่ 10 - บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มป่าสัก บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 18 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างห้องน้ำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอโณทัย บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา บ้านต้อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อตู้แช่เย็นบานกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างทำขาตั้งถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ต่างๆ ของรถยนต์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อตู้ลำโพงติดตั้งขยายเสียงชนิดแบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อตู้แช่เย็นบานกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตรล้อยางรถยนต์คืนชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อชุดยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ รถบรรทุกขยะ ๘๑-๗๗๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๘๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ( Local Quarantine (LQ) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อชุดยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส เทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกู้ชีพเป็นห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ เลขทะเบียน ๘๑-๖๐๕๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกู้ชีพเป็นห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำป้ายสถานที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง ก่อนดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส เทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุง-ฮ่องเข บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ 20 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกป้อมยามบ้านนาคำกลาง ม.6 ถึงสามแยกบ้านอุดมทรัพย์ ม.21 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ บ้านไทรทอง หมู่ 17 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มนาธงไชย บ้านโนนหัวช้าง ม.8 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศาลากลางบ้านภูพานทอง-วัดสุทธิภูพานทอง บ้านภูพานทอง ม.9 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ถนนสายป่าสัก โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถยนต์ เลขทะเบียน กท ๗๘๖๘ สกลนคร -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงทิน-ซอยบ้านนายพินิจ บ้านสะพานสาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายจวง นาทองชัย บ้านโนนสำราญ หมู่ 19 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเชียงแสน บ้านเชียงแสนพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการทำเกษตร โคก หนองนา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถยนต์ เลขทะเบียน กท ๗๘๖๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจอมพล โพชื้น ถึงบ้านนายแก่น เหล่าขันตี บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงสี-บ้านนายสมัย บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคนมักม้วน บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน อนุบาล ๑ ? อนุบาล ๒ และ ป.๑- ป.๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบริการ ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ ตัว ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการควบคุม ป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease LSD) ในโค และกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานที่รั่วซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านชมภูพานเหนือ ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ บ้านดอนแคน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าบ้านอุดมทรัพย์ ม.21 ถึงสามแยกบ้านต้อน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ นข ๔๘๐๖ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำป้าย โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาในการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำป้ายในการเลือกตั้ง จำนวน ๒๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาในการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารอบรม เพื่อโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ นข ๔๘๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำกระดานเลือกตั้ง จำนวน ๔๖ กระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมา ทำการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำป้ายในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อยางรถยนต์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมา ตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กต ๙๒๙๔ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๖๐๕๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ โครงการเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างจ้างเหมาจัดหา รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ รับ ส่ง โครงการเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงพิธีพระราชการปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชมภูพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ ? ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ม.๑ (คันที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ม.๑ (คันที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมารถรับ ? ส่งนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาในการจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานสาม หมู่ที่ 13 - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลม (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเก็บขยะ เทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงสร้างเหล็ก พร้อมถังไฟเบอร์กลาส บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ ทะเบียน ๘๑-๗๗๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านชมภูพาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 ถึงบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มมะค่า บ้านเชียงแสนพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ พร้อมซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ เลขทะเบียน ๘๑-๖๐๕๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมใหญ่ (หมายเลข 011-49-0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ (หมายเลข 005-54-003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 จากแยกสะพานสาม-คุ้มบุงบักตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศาลากลางบ้านภูพานทอง-วัดสุทธิภูพานทอง บ้านภูพานทอง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ซอยข้างปั้มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มบ้านนายบุญสม นวลจันทร์ ข้างบ้านนายบน กิ่งพรมภู บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 สายหน้าวัดบูรพาราม-ลงน้ำพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มบ้านนายคม กิ่งพรมภู ข้างบ้านนายบุญไตร งิ้วเมือง บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที , จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างจ้างเหมาในการจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน (คุ้มสำราญจิตร) บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดเทพนิมิต บ้านชมภูพานเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภูพานเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสะพานสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 8938 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชมภูพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๔ , ๑๙ , ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเชื่อมข้อมูลจากกรมบัญชีกลางและอื่นๆและต่ออายุ Domainname และ hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
จ้างเหมาบริการ ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ ตัว ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..