ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th