E-services

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) 
2.การแจ้งความประสงค์ขอถังขยะ
3.การขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
4.การให้บริการด้านการขอไฟฟ้า หรือแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th