แผนดำเนินงานปี 64

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( รอบ ๖ เดือน )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th