คณะผู้บริหาร

ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
โทร 089-2225036
นายคำเผย คนหาญ นายทนงศักดิฺ คำฤทธิฺ
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง
086-222-4321 063-431-2349
ร.ต.อุทัย เนสุสินธ์ุ นางประกายแก้ว โนนทะขาม
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-799-2312 062-606-9666

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th