หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ  จันฤาไชย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)

081-2616065

นางสาววัชรารัตน์  ศักดิ์สุจริต
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)
โทร 081-4990095
นางอิสริยา ทำนาสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
โทร 093-0761094
นางเสริมศรี  บุญรักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
โทร 089-5728867
นายวินิจ ก้อนแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)
โทร 093-3217154

นางสุพิชญาณ์  ทองอนันทวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

 โทร 093-4616589

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th