หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ  จันฤาไชย
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)

081-2616065
 
นางสาววัชรารัตน์  ศักดิ์สุจริต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
โทร 081-4990095
นางเสริมศรี  แสนอินทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
โทร 089-5728867
นายวินิจ ก้อนแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)
โทร 093-3217154

นางสุพิชญาณ์  ทองอนันทวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

 โทร 093-4616589

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online