สำนักปลัด

 

นางอิสริยา ทำนาสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางอนุศร พรหมคำบุตร นางดวงศิริ แสงนนท์ นางสาวภฤตยา อุปพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรฯชำนาญการ
นายพจน์สพร พรหมสิทธิ์ นางจรรยา บำรุงภักดี นางสาวอุราวรรณ ชวดกลางลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสถาพร ทองอันตัง นายวงศรัณย์ ก้อนแพง นายบรรดิฐ สอดส่อง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
   
นายทินกร โชติสนธ์ นางสาวณิชาวีร์ ชั้นน้อย  นายนิค ลือเดชกุล
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ
     
นายณรงค์ ขวัญศิริ นางสาววิจิตรา กัญยารัตน์ 
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  
สำนักปลัดเทศบาล
1.  นางอิสริยา ทำนาสุข               หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
2.  นางสาวภฤตยา  อุปพงษ์          ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3.  นางอนุศร  พรหมคำบุตร           ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.  นางดวงศิริ  แสงนนท์               ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5.  นายพจน์สพร พรหมสิทธิ์          ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ุ6.  นางจรรยา  บำรุงภักดี              ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7.  นางสาวอุราวรรณ  ชวดกลางลา    ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
8.  นายสถาพร  ทองอันตัง              ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
9. นายวงศรัณย์ ก้อนแพง              ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
10. นางสาวณิชาวีร์  ชั้นน้อย            ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
11. นายทินกร โชติสนธ์               ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
12. นายบรรดิฐ  สอดส่อง             ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
13. นายนิค ลือเดชกุล                ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
14. นายณรงค์ ขวัญศิริ                ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
15. นางสาววิจิตรา กัญยารัตน์       ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

         งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริการงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับงานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร  งานพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้างงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th