สำนักปลัด

นางสาววัชรารัตน์ ศักดิ์สุจริต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางอนุศร พรหมคำบุตร  นายภาสกร ยงมงคล นางดวงศิริ แสงนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวภฤตยา อุปพงษ์ (ว่าง) นางจรรยา บำรุงภักดี
นักทรัพยากรฯชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวอุราวรรณ ชวดกลางลา นายสถาพร ทองอันตัง นายวงศรัณย์ ก้อนแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป
   
นายบรรดิฐ สอดส่อง นายทินกร โชติสนธ์ นางสาวณิชาวีร์ ชั้นน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
     
 นายนิค ลือเดชกุล  นายณรงค์ ขวัญศิริ นางสาวขนิษฐา ฤาเรืองฤทธิ์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัดเทศบาล
1.  นางสาววัชรารัตน์  ศักดิ์สุจริต   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
2.  นางสาวภฤตยา  อุปพงษ์        ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3.  นางอนุศร  พรหมคำบุตร        ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.  นางดวงศิริ  แสงนนท์           ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5.            (ว่าง)                     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6.  นายภาสกร  ยงมงคล           ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
7.  นางจรรยา  บำรุงภักดี           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8.  นางสาวอุราวรรณ  ชวดกลางลา     ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
9.  นายสถาพร  ทองอันตัง              ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
10. นายวงศรัณย์ ก้อนแพง           ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
11. นางสาวณิชาวีร์  ชั้นน้อย          ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
12. นายทินกร โชติสนธ์               ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
13. นายบรรดิฐ  สอดส่อง            ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
14. นายนิค ลือเดชกุล                ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
15. นายณรงค์ ขวัญศิริ                ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ
16. นางสาวขนิษฐา ฤาเรืองฤทธิ์  ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

         งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริการงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายและเลื่อนระดับงานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร  งานพิจารณาขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้างงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online