กองคลัง

  ทำเนียบบุคลากรกองคลัง
นางเสริมศรี บุญรักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
  ว่าง   นางสาววาสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวสิริพร  โอภาสวัฒนา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางสาวมณีรัตน์ วงค์ละคร นางสาวลักษณ์คะนา พุ่งสิน  นางสาวทิพวรรณ ปัญญาบุตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุธารทิพย์ บิดร นางสาวพูลสุข ไชยฮาด  นางวงเดือน ตุ่นกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาวรัตติกร บุญพินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

1.  นางเสริมศรี  บุญรักษา                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2.           ว่าง                                         ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3.  นางสาววาสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4.  นางสาวสิริพร  โอภาสวัฒนา                   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
5.  นางสาวมณีรัตน์ วงค์ละคร                      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
6.  นางสาวทิพวรรณ  ปัญญาบุตร
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7.  นางสาวลักษณ์คะนา  พุ่งสิน                   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
8.  นางสาวพูลสุข  ไชยฮาด                       
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
9.  นางสาวสุธารทิพย์ บิดร                         
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10. นางวงเดือน ตุ่นกลิ่น                               ตำแหน่ง   พนักงานจ้างเหมาบริการ
11. นางสาวรัตติกร บุญพินิจ                           ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ


งานในหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  โดยแบ่งงานออกเป็น  ๕ งาน   ดังนี้

                               ๑.  งานธุรการ

                             ๒.  งานการเงินและบัญชี

                             ๓.  งานพัสดุและทรัพย์สิน

                             ๔.  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

                             ๕.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                  

                      งานธุรการ

                           

                     –  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ ส่งหนังสือ

                        ร่างหนังสือโต้ตอบแบบง่ายๆ งานเก็บและค้นหาหนังสือ แยกประเภทหนังสือ

                     –  ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                     –  รวบรวมลงรายงานข้อมูลและสถิติทั่วไป ในระบบข้อมูลสารสนเทศ e-plan

                –  เสนอและติดตามแฟ้มเอกสาร    ติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานสารบรรณงานจัดเตรียมเอกสารงานต่างๆ

                     –  สำเนาเอกสารหนังสือราชการเวียนส่วนราชการ

                     –  ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร

                     –  งานจดบันทึกการประชุมต่าง ๆ  ของกองคลัง  

                     –   ตรวจสอบหนังสือเงินโอนงบประมาณ เงินนอกงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองฯ

                     –  งานดูแลระบบจัดทำเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานประเพณีต่างๆของเทศบาล

                       งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   งานการเงินและบัญชี

        – ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานการคลังของเทศบาล  การเงินและบัญชี  การพัสดุ  การพัฒนารายได้
การจัดเก็บภาษี งานธุรการ

          – ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงิน  การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

          – พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์   ทำความเห็น  เสนอแนะ  และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน การคลังที่ต้องใช้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ   เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น งานการคลัง  งานการเงินและบัญชีงานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ   งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง   เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

          – งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ

          –  พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ  รายได้  ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ รักษาเงินเป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ

           – รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทำรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

            – พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัด และคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดย
ทั่วไปของเทศบาล

            – สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบ
การหลีกเลี่ยงภาษีแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน

             – กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบกำลังคนและงบประมาณ
ออกหนังสือรับรองเงินเดือน

             – ตรวจสอบใบนำส่งและสรุปใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จากงานจัดเก็บรายได้

             – งานออกใบเสร็จรับเงิน/งานตรวจสอบยอดเงินโอนจากกรมส่งเสริม ฯ

            – งานจัดทำฎีกา / ควบคุมงบประมาณ  ตัดยอดเงินงบประมาณ  พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  

              –  นำส่งเงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  , ประกันสังคม  ,  เงินกู้สวัสดิการต่าง ๆ  สหกรณ์ออมทรัพย์  ตามกำหนดเวลา

              – นำส่งเงินสมทบกองทุน  กบท.ภายในเดือน  ธันวาคมของทุกปี

              – การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา  ได้แก่วันที่  ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญ รับเงิน  หรือหลักฐานการจ่ายเงิน,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งของ  ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

              – จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน/ รายงานการจัดทำเช็ค/ จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ  จัดทำการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ  ,  เงินสดจ่าย  ,  แยกประเภท  ฯลฯ  พร้อมใบผ่านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับโอนเงินและจัดทำใบผ่าน ๑,๒,๓        เกี่ยวข้อง         

              –   งานจัดส่งรายงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน

                  

                   งานพัสดุและทรัพย์สิน

                                     

              – มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนพัสดุระยะปานกลาง   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

              – งานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง   ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ฯ 

              – งานตรวจรับพัสดุ และการจัดทำทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ

              – งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ   งานการจำหน่ายพัสดุ

              – งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา  ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบพัสดุ

              – งานจัดทำงบทรัพย์สิน  การรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

              – งานลงทะเบียนประวัติการซ่อม  บำรุงรักษาทรัพย์สิน 

              – งานการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุกลาง   พัสดุกอง  และทรัพย์สินอื่น ๆ

              – งานจัดทำทะเบียนรับฝากเงินประกันสัญญา  ควบคุมการจ่ายคืน

              –  ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

              –  เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พัสดุ  ครุภัณฑ์

 

                   งานจัดเก็บรายได้

               งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

              –  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และรายได้อื่นของเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน
เขียนใบเสร็จรับเงิน   และลงบัญชี 

              – จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นๆออกหมายเรียกและ
หนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา  และนำส่งเงิน  เป็นต้น 

              – งานการศึกษาวิเคราะห์   วิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้
อื่น ๆ ของเทศบาล  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้   และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  

              – งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล   งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น

              – งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

              –  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือคำร้องภายในกำหนด   และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  ๆ  ภายในกำหนดของแต่ละปี   งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นภายในกำหนด 

              – รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่

              –  งานอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการมาติดต่อชำระภาษี

              –  งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

              งานออกสำรวจผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ 

              – งาน เร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย 

              – งานตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ
งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
งานแจ้งผลการประเมินและค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 

              – งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น  งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่   และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์   และทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (..ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

              –  งานประเมินการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

              – งานจัดทำทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้ภาษีโรงเรือน  ภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

              – งานรับคำร้องต่าง ๆ ใบอนุญาตใช้เสียงและคำร้องทั่วไป 

              งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th