ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2564
  รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2565
สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2563
รายงานผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online