ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2564
  รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2565
สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2563
รายงานผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th