รายงานทางการเงิน 61-63

 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่๑ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง  รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของหน่อยตรวจสอบภายนอก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ตุลาคม 60 – มีนาคม 61

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน เมษายน 61 – กันยายน 61

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online