การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมาจากตัวแทนของหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5 ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th