การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

  • การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
  • การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการประพฤติทุจริตมิชอบ
  • กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายเสน่ห์  เพ็ชร์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวงระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง จากปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมามีผลคะแนน เท่ากับ ๙๒.๔๑ คะแนน ระดับ A และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จะสามารถทำคะแนนได้ ๙๕ คะแนน ระดับ AA   ขึ้นไป เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th