ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตัวยู   บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง     อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มประปา ซอย 3  บ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  ตำบลธาตุนาเวง     อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนา  บ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนา  บ้านมะขามป้อม  หมูที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านมะขามป้อม-บ้านดงขุมข้าวใต้ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านมะขามป้อม  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลธาตุนาเวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคุ้มทหาร  บ้านรุ่งพัฒนา  หมุที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองเจ้ากรม (ด้านโรงอิฐ) บ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ซอยผู้พันตึ๋ง  บ้านโคกสว่าง  หมูที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อว  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกสว่าง-บ้านดงขุมข้าวใต้  บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 2  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง- บ้านดงขุมข้าวใต้ บ้านโคกสว่าง หมูที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก  ถนนบ้านโคกสว่าง ซอย 3 หมูที่ 2 บ้านโคกสว่าง  ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกสว่าง หมูที่ 2 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา ซอย 4 หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านดงพัฒนา  ซอย 3 บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะขามป้อม ซอย 3 (ซอยยายวา)  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวใหญ่ หมูที่ 1 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง   เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก ซอยโคกสว่าง-ศรีวิชา2/1 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่2  ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมบ่อพัก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2563  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนบ่อพัก ถนนบ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 1  บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 2  บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 1  บ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 2  บ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 1 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

2.โคงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 2 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
3.โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 1 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
4.โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 2 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
4.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 2 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
3.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสมอ  ช่วงที่ 1 บ้านพัฒนา  หมูที่ 3 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding
)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
2.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 2 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
1.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย  ช่วงที่ 1 บ้านดงพัฒนา  หมูที่ 4  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ  เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน  ขัยเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา  จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563  ถึง  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2563)

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ถนนคุ้มทหาร ซอย 4  บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑/๒๕๖๓ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน  ตามประกาศ  เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ร่างขอบเขตงาน (Terms of reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา  จำนวน ๑ คัน

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา  จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2  (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง  เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านมะขามป้อม-บ้านดงขุมข้าวใต้  ช่วงที่ 3  บ้านมะขามป้อม  ตำบลธาตุนาเวง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง  เดือนธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนบ้านดงพัฒนา  ซอย 1 หมูที่ 4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม ซอย 2 ม.5 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลธาตุนาเวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  บ้านดงขุมข้าวใต้  ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะขามป้อม  หมู่ที่ 5  บ้านดงขุมข้าวใต้  ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th