ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคุ้ม ตชด.ซอย3บ้านโคกสว่าง หมู่ที่2

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ถนนคุ้ม ตชด. ซอย 3 บ

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th