ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคุ้มโนนงิ้ว บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคุ้มโนนงิ้ว

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th