งบแสดงฐานะทางการเงิน

  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
  รายงานประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ( ไตรมาตร 2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online