งบแสดงฐานะทางการเงิน

  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
  รายงานประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ( ไตรมาตร 2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th