แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2565

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th