แผนการป้องกันทุจริต ปี 2564

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑มีนาคม ๒๕๖๔)
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ( ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ )
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ )

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปี64

            อ่านแล้ว : 104 FacebookTwitterLin ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online