แผนการป้องกันทุจริต ปี 2564

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑มีนาคม ๒๕๖๔)
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ( ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๔ )
รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓ )

 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online