ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)

CCF20102565 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2565

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th