ข้อมูลเบอร์โทร ผญ.บ.

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลธาตุนาเวง

นายเศษศักดิ์ วันนาพ่อ กำนันตำบลธาตุนาเวง เบอร์มือถือ 083-3419429
นายขจรศักดิ์ หลักชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ เบอร์มือถือ 082-7416016
นายณัฐพงษ์ กรมแสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1บ้านหนองบัวใหญ่ เบอร์มือถือ 083- 4130639
นายสาคร บุญราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ เบอร์มือถือ 082-3419209
นายสุขี คนหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง เบอร์มือถือ 086-2359506
นางประภัสสร คนหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง เบอร์มือถือ 087-8595935
นางนรินทร อุ่นเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง เบอร์มือถือ 082-1191324
นายเสฎฐพัชรจักร ปาวสง่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านรุ่งพัฒนา เบอร์มือถือ 081-8712972
นายเพชร ธงไชย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านรุ่งพัฒนา เบอร์มือถือ 062-9830584
นายเสาร์ ลั่นจ๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านรุ่งพัฒนา เบอร์มือถือ 085-6085639
นายทินกร ตุ่นกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงพัฒนา เบอร์มือถือ 087-9448826
นายพรชัย เพริดแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงพัฒนา เบอร์มือถือ 064-2768856
นางพิศมัย อรัญเสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงพัฒนา เบอร์มือถือ 087-2137322
นายนคร กงลีมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมะขามป้อม เบอร์มือถือ 094-5909545
นางปราณี ผาลิชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมะขามป้อม เบอร์มือถือ 089-6224257
นางเกสร แถมสมดี แพทย์ประจำตำบลธาตุนาเวง เบอร์มือถือ 087-8525527
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th