กองช่าง

บุคลากรกองช่าง

 

นายวินิจ  ก้อนแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวุฒิ แสนภูวา นายเศกสิทธิ์ จันใด นายวุฒิไกร พรหมแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายสังวาลย์ สุพร ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างทั่วไป
กองช่าง
1. นายวินิจ ก้อนแพง             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
2. นายณัฐวุฒิ แสนภูวา          ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
3. นายเศกสิทธิ์  จันใด           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4. นายสังวาลย์  สุพร             ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
5. นายวุฒิไกร  พรหมแสง       ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
6.           ว่าง                      ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองช่าง

         กองช่าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม งานสวนสาธารณะและงานธุรการ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานสาธารณูปโภค
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบุคมดูแลอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าถนน งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาและงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานวิศวกรรม
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและ
บริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายงานรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย
งานจัดสถานที่และไฟฟ้สาธารณะ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจงานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ และงานออกแบบ จัดสถานที่
ติดตั้งไฟฟ้างานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานสำรวจ ออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตเทศบาลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานธุรการ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสารและระเบียบต่าง ๆ ของกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

การขออนุญาตก่อสร้าง  คลิกดูรายละเอียด

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th