คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

การขออนุญาจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th