โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th