หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้ตุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th