แผนการป้องกันทุจริต ปี 2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลตามแนวทางการขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
รายงานข้อมุลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th