แผนการป้องกันทุจริต ปี 2565

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการประเมินผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลธาตุนาเวงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสนั ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์  เพ็ ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th
บริการออนไลน์/จองคิว/ติดต่อเจ้าหน้าที่ Online