แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การดำเนินการตามแผนนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
นโยบายการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2563
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th