รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อชุมชน

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564
 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง(ส.ถ.๑/๑)
 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุนาเวง(ผ.ถ.๑/๑)
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563
 รายชื่อ ในการตรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แลปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563
 มาตรการยกระดับเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(๑ตุลาคม๖๓-๓๑มีนาคม๖๓)
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
 รายงานผลการวิเคราะห์ผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
 รายงานความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหับริการของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 รายงานการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓
 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่10/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563
 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง ขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยตรวจสอบภายนอก
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562
 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลธาตุนาเวง
 รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ 
 โครงการกิจกรรมยกย่องชมเชยการทำงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี 2562
 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๒
 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุนาเวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 การคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ของศพด.บ้านมะขามป้อม ประจำปี 2561
 ประกาศเทศบาลเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 รายงานการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ12 เดือน(1ต.ค.59-30ก.ย.60)
 รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน(1ต.ค.60-31มี.ค.61)
 ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มในกิจกรรมป้องกันการทุจริตและการบริหารราชการที่โปร่งใส
 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุนาเวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี61
 หลักเกณ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2559
 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบาลนาเวง
 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐
 ประการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิปัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง พ.ศ. ๒๕๖๐
 คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 เรื่องการประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 60-64 ของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
 ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารของเทศบาล
 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลธาตุนาเวง 11 มิ.ย. 58
Copyright © 2021. All rights reserved. by : thatnaweng.go.th